Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/sutichai/domains/isecthailand.com/public_html/templates/rt_affinity_j15/rt_sectionrows.php on line 184 Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/sutichai/domains/isecthailand.com/public_html/templates/rt_affinity_j15/rt_sectionrows.php on line 266 Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/sutichai/domains/isecthailand.com/public_html/templates/rt_affinity_j15/rt_sectionrows.php on line 348 Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/sutichai/domains/isecthailand.com/public_html/templates/rt_affinity_j15/rt_sectionrows.php on line 429 Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/sutichai/domains/isecthailand.com/public_html/templates/rt_affinity_j15/rt_sectionrows.php on line 634
Monday, April 21, 2014
   
Text Size

US Embassy

แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าแบบใหม่ ? DS-160

เพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สถานทูตฯ และสถานกงสุลสหรัฐฯ ทุกแห่งทั่วโลกต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าประเภทชั่วคราวเป็น DS-160 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มชนิดใหม่ แผนกวีซ่าชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ จะเปลี่ยนแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าชั่วคราวทุกชนิดเป็นแบบฟอร์มใหม่ ยกเว้นวีซ่าคู่หมั้น K1/2 โดยแบบฟอร์มใหม่นี้จะถูกใช้แทนแบบฟอร์ม DS-156, DS-157 และ DS-158 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เราจะไม่รับแบบฟอร์ม DS-156, DS-157 และ DS-158 หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สำหรับผู้สมัครวีซ่าชนิด E-1/2 Treaty Trader ยังคงต้องยื่นแบบฟอร์ม DS-156E เช่นเดิมรวมกับแบบฟอร์ม DS-160

เกี่ยวกับแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตแบบใหม่

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสมัครวีซ่าประเภทชั่วคราว DS-160 แบบใหม่นี้เป็นแบบฟอร์มที่ต้องกรอกทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยจะใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครวีซ่าจากบุคคลที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภทชั่วคราว แบบฟอร์ม DS-160 จะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่กงสุลจะใช้ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์ม DS-160 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า ร่วมกับการสัมภาษณ์บุคคล ในการพิจารณาคุณสมบัติได้รับวีซ่าชั่วคราวของผู้สมัครก่อนเริ่มการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว ผู้สมัครทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ DS-160 Online Non-Immigrant Application และต้องนำหน้ายืนยันแบบฟอร์ม และรูปถ่ายมาในวันสัมภาษณ์ ผู้สมัครวีซ่าชนิด E-1/2 Treaty Trader ต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156E ด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครวีซ่า

 1. ผู้สมัครวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องเตรียมรูปถ่ายจำนวนหนึ่ง (1) รูปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 2. รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 3. รูปถ่ายต้องมีขนาด 2X2 นิ้ว (5X5 ซม.)
 4. ?เมื่อวัดตามแนวตั้ง ส่วนหัวของผู้สมัครจะต้องมีขนาด 1 นิ้วถึง 1 3/8 นิ้ว (2.5 ถึง 3.5 ซม.)
 5. รูปถ่ายต้องมีพื้นหลังสีขาว
 6. รูปถ่ายจะต้องเห็นใบหน้าทั้งหมด โดยผู้สมัครจะต้องหันหน้าตรงเข้ากล้อง

ลักษณะของรูปถ่าย

 1. รูปถ่ายต้องหันหน้าตรงเข้ากล้อง โปรดดู ตัวอย่างรูป ที่แสดงหน้าตรง และอื่นๆ
 2. ผู้สมัครไม่ควรมองลงหรือมองไปด้านข้าง ขนาดของใบหน้าต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่รูป
 3. รูปถ่ายจากด้านข้างและรูปถ่ายมุมไม่สามารถใช้ในการสมัครได้
 4. รูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่ายสี บนพื้นหลังขาว รูปถ่ายบนพื้นหลังสีเข้ม หรือพื้นหลังที่มีลวดลาย ไม่สามารถใช้ในการสมัครได้
 5. โดยทั่วไปแล้ว ศีรษะของผู้สมัคร รวมทั้งหน้า และผม ต้องแสดงพื้นที่จากส่วนบนถึงปลายคาง เห็นเส้นแนวผมและควรเห็นใบหูทั้งสองข้าง
 6. สามารถใส่หมวกหรือเครื่องคลุมศีรษะได้ในกรณีที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาเท่านั้น แม้กระนั้น หมวกหรือเครื่องคลุมศีรษะต้องไม่ครอบคลุมบริเวณใบหน้าของผู้สมัคร
 7. ต้องไม่มีแว่นตากันแดดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จะบดบังใบหน้า ยกเว้นมีความจำเป็นต้องใส่ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ (เช่น แผ่นปิดตา เป็นต้น)
 8. ?รูปถ่ายผู้สมัครที่สวมใส่หน้ากากหรือผ้าคลุมหน้าตามประเพณีที่ทำให้ไม่สามารถแสดงใบหน้าได้ ไม่สามารถใช้ในการสมัครได้
 9. รูปถ่ายของบุคคลที่ประกอบอาชีพทางทหาร การบิน หรือบุคคลากรอื่นๆ ที่ใส่หมวก ไม่สามารถใช้ในการสมัครได้
 10. รูปของผู้สมัครที่สวมใส่ชุดประจำเผ่า ชุดประจำชาติ หรืออุปกรณ์ประดับศีรษะที่ไม่ได้เกี่ยวกับกับศาสานาไม่สามารถใช้ในการสมัครได้

isec logo?
ที่อยู่:?9/18-9/19 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์: 02-618-7710 และ 02-618-7720, มือถือ: 086-305-0775, โทรสาร: 02-618-7720
E-mail: info@isecthailand.com, Website: www.isecthailand.com

Restore Default Settings